Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Katalog - Fundacje / Stowarzyszenia
Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKAŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

 

Działa już 10 lat. Jesienią 2000r. uruchomiliśmy pierwszy w Łodzi Ośrodek Wsparcia dla Rodzin, którego specjaliści tylko w zeszłym roku udzielili pomocy 3164 osobom potrzebującym z Łodzi i województwa a pod opieką świetlic specjalistycznych znalazło się 150 dzieci.

 

Ośrodek Wsparcia dla Rodzin działa w ten sposób, by każda rodzina poszukująca wsparcia otrzymała kompleksową, adekwatną do problemu pomoc udzieloną przez kompetentnego specjalistę najszybciej jak jest to możliwe. Aby móc zrealizować ten cel, ściśle współpracujemy z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, a także lekarzami z rejonowych poradni. Jedynie tak ścisła współpraca, właściwa i rzetelna pomoc udzielona rodzinie oraz różnorodne działania terapeutyczne podejmowane przez specjalistów umożliwiają pomoc dziecku.
 
Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom Pracujemy z całym systemem rodzinnym, zdając sobie sprawę, iż problem nie ogranicza się tylko do sprawcy i jego ofiary, ale wpływa bardzo negatywnie na innych członków rodziny, zwłaszcza na dzieci, które nie potrafią same się obronić.
 
Udzielamy pomocy ofiarom, które z wyuczonej bezradności, często nawet nie próbują zmienić swojej sytuacji. Terapia psychologiczna, którą proponujemy pozwala uwierzyć we własne siły, wzbudza motywację do działania i wspiera w konsekwentnym realizowaniu postanowień.
 
Pomoc Ośrodka skierowana jest szczególnie do rodzin najbiedniejszych, dotkniętych ubóstwem. Większość podopiecznych naszej Fundacji rekrutuje się właśnie z w/w rodzin, które ze względu na bardzo trudną sytuację finansową, nie mogą uzyskać pomocy gdzie indziej.
 
Główne cele ośrodka:
 
* niesienie pomocy każdej rodzinie będącej w kryzysie, poszukującej wsparcia.
 
* wspieranie więzi z rodziną naturalną zapewnienie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny
 
* zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka młodszego w przyjaznym, bezpiecznym środowisku
 
* zapewnienie warunków rozwoju psychospołecznego młodzieży starszej zbliżenie do siebie środowisk: rodzicielskiego i szkolnego szkolenie rodzin zastępczych realizowane są przez: wzmacnianie rodzin, zarówno naturalnych, zastępczych i adopcyjnych
 
* zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bliskim, przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku społecznym
 
* zapobieganie: przemocy, przestępczości, uzależnieniom
 
* organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 
 
W naszym Ośrodku zatrudnieni są tacy specjaliści jak:
 
- Pracownik socjalny - pracuje z klientami w ośrodku. Odwiedza rodziny naszych podopiecznych przeprowadzając wywiady środowiskowe.
 
- Pedagog rodzinny – podejmuje prace zarówno na terenie naszego ośrodka jak i w środowisku naturalnym rodziny, a także w środowisku szkolnym aby pomóc dziecku w ponownej adaptacji do zasad funkcjonowania w szkole zarówno w grupie rówieśniczej jak i w relacjach z nauczycielami i pedagogiem
 
- Pedagog resocjalizacyjny- prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z młodzieżą niedostosowaną społecznie
 
- 2 Psychologów - prowadzą terapie  z nieletnimi ofiarami lub świadkami przestępstw oraz z ich rodzinami. Na potrzeby prokuratury lub sądu uczestniczy również w przesłuchaniach, które odbywają się na terenie ośrodka
 
- Lekarz medycyny sądowej jest uprawniony do robienia badań sądowo-lekarskich, wykonywania badań. Współpracuje również  z  pracownikami sądu, policji, prokuratury, a także specjalistami w ośrodkach zdrowia.
 
- Asystent lekarza – uczestniczy podczas badań sądowo- lekarskich, spisuje protokół sądowo-lekarski, uzupełnia karty zgłoszeniowe, kieruje klienta do odpowiednich specjalistów.
 
- Adwokat udziela porad rodzinno-prawnych. Służy pomocą rodzinom nie znającym swoich przywilejów jak również obowiązków.
 
- Pedagog mediator – prowadzi spotkania mediacyjne z rodziną znajdującą się w kryzysie zarówno w relacjach dorosły-dziecko, jak i dorosły-dorosły (małżonkowie)
 
- Logopeda - prowadzi zajęcia z dziećmi, które z powodu różnego rodzaju zaburzeń mają trudności w szkole i w grupie rówieśników.
 
Placówki wsparcia dziennego działają od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.30 do 19.30.
 
Podopieczni podzieleni są na dwie grupy wiekowe:
 
* grupa młodsza ” dla dzieci w wieku 6-11 lat, dla której zajęcia odbywają się w godzinach 13.30 – 16.30
 
* grupa starsza ” dla dzieci w wieku 12-18 lat, dla których zajęcia odbywają się w godzinach 16.30 – 19.30.
 
Podopieczni kierowani są do Fundacji przez pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych, psychologów z Łodzi i województwa. Zgłaszani są również przez rodziców z powodu problemów wychowawczych, problemów w nauce, trudnych warunków domowych (lokalowe i finansowe), kłopotów dziecka spowodowanych przewlekłą chorobą, niepełnosprawnością, zaniedbania ze strony rodziców (zgłoszenie od babci lub innej bliskiej osoby), brak należytej opieki dorosłych (opieka tylko 1-ego dorosłego pracującego lub przebywającego w szpitalu).
 
Opieką obejmujemy podopiecznych nie tylko z Łodzi, ale również z całego województwa Łódzkiego. Utrzymujemy także kontakty z kuratorami, pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych.
 
Niezbędnym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, aby dziecko zostało przyjęte do świetlicy jest osobiste zgłoszenie się rodzica bądź opiekuna prawnego do pedagoga w celu założenia karty, oraz zapoznanie zainteresowanych z zasadami ustalonymi dla wszystkich podopiecznych. W ciągu pierwszego okresu pobytu dziecka w świetlicy zarówno z jego opiekunami jak i z dzieckiem zawierany jest kontrakt, który następnie staje się podstawą pracy z rodziną. Oprócz indywidualnej pracy z dzieckiem, współpracujemy z jego rodziną, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, kuratorami oraz z pracownikami socjalnymi.
 
W świetlicach w okresie ferii i wakacji organizowane są półkolonie, a w ciągu całego roku obchodzone są wszystkie ważne święta, na które zapraszani są również rodzice i opiekunowie naszych podopiecznych.
 
W chwili obecnej realizujemy program finansowany przez Unię Europejską pt. „Oprzyj się na OPOCE”, którego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z rodzin o niskim statucie społecznym i niewydolnych wychowawczo. W ramach tego programu dzieci mogą brać udział w zajęciach wyrównawczych z zakresu języka polskiego, matematyki i angielskiego na wszystkich poziomach edukacyjnych, zajęciach z psychologiem oraz doradcą zawodom.
 
łódź dla dzieci Łódź dzieciom
 
W Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy Pl. Barlickiego 11 wykorzystywana jest  metoda arterapii. Program ten przeznaczony jest dla dzieci:
 
* Z zaburzeniami percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy
 
* Mających problemy z zawiązywaniem kontaktów
 
* O niskim poziomie samooceny, które chcąc rozwijać swoje zdolności plastyczne, manualne, taneczne, muzyczne, teatralne
 
* Mających deficyty pamięci
 
* Mających zaburzenia emocjonalne
 
* Mających trudności z rozładowaniem negatywnych emocji,
 
* Mających trudności z okazywaniem uczuć i ich nazywaniem
 
* Z rodzin dysfunkcyjnych, z problemami alkoholowymi
 
* Zaniedbanych fizycznie, emocjonalnie
 
Dzięki naszej świetlicy podopieczni będą mogły poznać i rozwijać swoje zainteresowania, zdolności jak i również poznawać różnego rodzaju ciekawe metody pozwalające na wyrażeniu siebie i swoich emocji. Formy działań wykorzystane w arteterapii:
 
* Choreoterapię – terapia tańcem, ruchem.
 
* Muzykoterapię – podczas, której wykorzystuje się różnego rodzaju instrumenty muzyczne, nagrania jak i również własny głos.
 
* Biblioterapię – terapia, w której wykorzystuje się literaturę : książki, publikacje literackie .
 
* Dramatoterapię – terapia, która wykorzystuje różne formy dramatu, gdzie uczestnik wciela się w różne role.
 
* Plastykoterapia – terapia za pomocą sztuk plastycznych – gdzie wykorzystywane są techniki takie jak: rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba, collage.
 
W Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy ul. Wschodniej 32 praca prowadzona jest metodą “społeczności korekcyjnej” w związku z czym podstawą korzystnej współpracy między nami a dzieckiem jest spełnienie zasady dobrowolności udziału w zajęciach. Niezbędnym warunkiem, jaki musi zostać spełniony do przyjęcia dziecka jest osobiste zgłoszenie się rodzica bądź opiekuna prawnego do pedagoga w celu założenia karty, oraz zapoznanie zainteresowanych z zasadami ustalonymi dla wszystkich podopiecznych. W ciągu pierwszego okresu pobytu dziecka w świetlicy zarówno z nim jak i z jego opiekunami zawierany jest kontrakt, który następnie staje się podstawą pracy z rodziną.
 
Wszystkie decyzje dotyczące udziału dziecka w zajęciach oraz dalszej pracy z całą grupą podejmowane są na “Społeczności”. “Społeczność” odbywa się co dwa tygodnie i w miarę możliwości biorą w niej udział wszyscy podopieczni oraz wychowawcy. Na niej podejmowane są decyzje co do dalszych losów dziecka oraz o ewentualnym awansie członków grupy w hierarchii: “Nowicjusz”, “Klubowicz” i “Domownik” (łączy się to z dodatkowymi przywilejami dla dzieci), a także poruszane są inne ważne dla grupy sprawy. Ustalany jest również plan pracy na najbliższy okres.
 
W Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy ul. 6-go Sierpnia 25 zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem następujących grup tematycznych:
 
1. “Żyj zdrowo” – edukacja zdrowotna i profilaktyka – cykl zajęć mający na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń zdrowotnych wynikających z niehigienicznego trybu życia oraz zażywania środków odurzających. Przewidujemy też spotkanie z lekarzem i zapoznanie dzieci z ryzykiem zarażenia się AIDS czy żółtaczką. Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru.
 
2. Zajęcia plastyczno – techniczne – rozwijanie zdolności manualnych, poznanie różnych technik plastycznych.
 
3. Zajęcia ruchowe i sportowe – wyłonienie wśród podopiecznych sekcji sportowej. Organizacja zajęć sportowych i ogólnorozwojowych. Zajęcia i gry ruchowe, wycieczki.
 
4. Zajęcia dydaktyczno – umysłowe – rozwijanie zdolności intelektualnych młodzieży, utworzenie sekcji “Młodego odkrywcy”. Gry i zabawy stolikowe (puzzle, warcaby, domino) Celem zajęć jest rozbudzanie inicjatywy twórczej do dalszego samokształcenia i rozwoju.
 
5. Zajęcia teatralno – muzyczne – organizacja przedstawień, zajęcia taneczne przy muzyce.
 
6. “Nasz Klub Filmowy” – cykl zajęć podczas których zapoznajemy podopiecznych z filmami edukacyjnymi oraz filmami kina polskiego i światowego. Po każdej prezentacji wspólnie omawiamy rozważany temat, dyskutujemy z dziećmi o problemach w niej podejmowanych i poszukujemy optymalnego rozwiązania. Pragniemy także przybliżać dzieciom kulturę naszego kraju oraz uwrażliwiać ich na piękno i ogólnoświatowe wartości.
 
7. Warsztaty umiejętności psychologicznych – warsztaty dotyczące rozwiązywania sytuacji konfliktowych i rozładowania negatywnych napięć, zawierające elementy arteterapii i muzykoterapii.
 
8. Zajęcia specjalistyczne i psychoedukacyjne – zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, wykorzystujące techniki dramy, tak aby dzieci mogły w łatwy i ciekawy sposób przyswoić prezentowane treści. Zajęcia relaksacyjne przy muzyce.
 
9. Zajęcia integracyjne – organizowanie cyklicznych uroczystości integrujących podopiecznych trzech świetlic prowadzonych przez Fundację “Opoka”
 
10. Zajęcia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej – to ćwiczenia relaksacyjnei energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Ćwiczenia proponowane dzieciom są bardzo proste i bezpieczne. Wykonywane w odpowiedni sposób pod okiem terapeuty prowadzą do lepszej współpracy obu półkul, czego efektem może być między innymi płynne czytanie lub ładne, wyraźne pismo. Metoda jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.
 

KONTAKT

Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"
 
90-615 - Łódź
 
ul. Plac Barlickiego 11
 
tel/fax: 42 633-75-43
 
tel. 42 630-61-80
 
kom. 501-420-968
 
 
 
 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
  Łódź Bajkowa – projekt, w ramach którego tworzony jest rodzinny szlak turystyczny po mieście Łodzi śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for.   

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka