Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Konkursy
Fotograficzny Konkurs Mikołajkowyłódź dla dzieci, łódź dzieciom

Wydawnictwo Literatura zaprasza do Fotograficznego Konkurs Mikołajkowego.


 

„Kolędy i Pastorałki” to świąteczna propozycja Wydawnictwa Literatura. Dzięki niej maluchy wraz z rodzicami mają doskonałą okazję do wspólnego śpiewania bożonarodzeniowych utworów autorstwa znanej pisarki Wandy Chotomskiej. Do książki dołączona jest płyta CD.
 
"Za kominem świerszczyk spał,
 
Całą zimę przespać chciał,
 
Obudziła go nowina:
 
- Urodziła się dziecina,
 
Kto jej będzie grał?
 
 
 
Zagraj Dziecku najpiękniejszą kołysankę,
 
Kołysankę o zielonym, ciepłym dniu.
 
Z nut pachnących macierzanką i rumiankiem.
 
Kołysankę-usypiankę graj do snu"
 
Fragment kolędy Wandy Chotomskiej „Zagraj Dziecku kołysankę”
 
 
 
KONKURS
 
Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do zabawy, w której można wygrać 5 książek pt: "Kolędy i Pastorałki" Wandy Chotomskiej. Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić zdjęcie związane z obchodami Mikołajek, a następnie przesłać je na adres: konkurs@dzieciwlodzi.pl podając swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Najciekawsze i najbardziej oryginalne zdjęcia opublikujemy na portalu, a ich autorzy otrzymają książki od Wydawnictwa Literatura.
 
Na Wasze propozycje czekamy do poniedziałku, 12 grudnia do godz. 10:00.
 
 
WYNIKI
 
Kochani! Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Spośród kilkudziesięciu nadesłach zdjęć przedstawiamy 5, które naszym zdaniem zasługują na nagrodę od Wydawnictwa Literatura. Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo i poinformujemy o możliwości odebrania nagrody.
 
  Mikołajki w ogórach. Cieszymy się śniegiem! (zdjęcie pani Pauliny)
 
 "Tato, czy Mikołaj ma dosyć"? (zdjęcie pana Mariusza)
 
 "Na ratunek - Mikołaj i wróżka" (zdjęcie pani Anny)
 
 Mikołaj Julek - 2 latka (zdjęcie pani Emilii)
 
 Domek Mikołaja - czekamy na Święta. (zdjęcie pana Jakuba)
 
 
Gratulujemy!
 
 
Wydawnictwo Literatura
 
ul. Wólczańska 19
 
90-731 Łódź
 
 
 
Regulamin konkursu Mikołajkowego w portalu Dzieciwlodzi.pl
 
Konkurs pod nazwą "Fotograficzny Konkurs Mikołajkowy" (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez Frazone Group z siedzibą przy ul. Hektarowej 17 w Łodzi (zwaną dalej Organizatorem) na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) o następującej treści:
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. Konkurs trwa w okresie od 1.12.11 do 12.12.11 r. do godz. 10.00
 
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pełnoletnich internautów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i spełniających wymagania nałożone Regulaminem.
 
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba spełniająca warunki określone w ust. 2 powyżej, która nadeśle Organizatorowi opisaną fotografię związaną z Mikołajkami oraz poda swoje imię, nazwisko, telefon i adres e-mail. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa do fotografii, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 
4. Regulamin znajduje się na stronie www.dzieciwlodzi.pl
 
5. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.
 
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny .
 
7. Dane osobowe przekazane do Organizatora przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 
§ 2 Zasady i przebieg konkursu
 
1. Konkurs zostanie zapowiedziany i ogłoszony na stronie internetowej www.dzieciwlodzi.pl przez Organizatora.
 
2. Aby wziąd udział w Konkursie, należy wysłać fotografię Mikołajkową w terminie do 12.12.2011 r. na adres mailowy konkurs@dzieciwlodzi.pl oraz podać swoje dane o których mowa w § 1 ust.3
 
3. Nadesłanie fotografii wraz z danymi, o których mowa w § 1 ust.3 powyżej jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do udziału w Konkursie, wyrażenie nieodpłatnej zgody na umieszczenie i rozpowszechnienie nadesłanych fotografii, które zostaną nagrodzone w niniejszym konkursie na stronie internetowej pod adresem www.dzieciwlodzi.pl w taki sposób aby każdy mógł się z nimi zapoznać w czasie i miejscu przez siebie wybranym oraz akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 
4. Każdy Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę zdjęć.
 
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 19.12.11 na stronie internetowej www.dzieciwlodzi.pl
 
§ 3 Nagrody
 
1. Nagrodami w konkursie są książki pt. „Kolędy i Pastorałki” autorstwa Wandy Chotomskiej.
 
2. Po zakooczeniu konkursu 3 osobowa komisja powołana przez Organizatora nagrodzi 5 najlepszych fotografii, które zostaną umieszczone na stronach internetowych o których mowa w § 2 ust 3.
 
3. Uczestnicy konkursu, których fotografie zostały wyróżnione, otrzymają jeden egzemplarz książki, o której mowa w ust 1, bez względu na liczbę fotografii, wyróżnionych w przedmiotowym Konkursie.
 
4. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny. Nagrody nie stanowią własności Organizatora.
 
5. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są udostępnić Organizatorowi dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody.
 
6. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, czekać będą na odbiór w Wydawnictwie Literatura. Termin odbioru określany jest przez Organizatora.
 
§ 4 Przetwarzanie danych
 
1. Dane osobowe przekazane do Organizatora przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 
2. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania następujących danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji zwycięzcy i realizacji nagrody:
 
a) imię i nazwisko,
 
b) telefon lub adres e-mail.
 
§ 5 Reklamacje
 
1. Wszelkie reklamacje mogą byd kierowane przez Uczestników na adres: Portal www.dzieciwlodzi.pl, Frazone Group, Hektarowa 17, 91-230 Łódź, z dopiskiem: Fotograficzny Konkurs Mikołajkowy.
 
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo.
 
4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, co do których istnieje podejrzenie działania niezgodnego z Regulaminem.
 
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i jakiekolwiek odwołanie od tej decyzji nie przysługuje.
 
§ 6 Postanowienia końcowe
 
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje ze stosownym wyprzedzeniem na stronie www.dzieciwlodzi.pl
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich.
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 
 
 
 
 
 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
  Łódź Bajkowa – projekt, w ramach którego tworzony jest rodzinny szlak turystyczny po mieście Łodzi śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for.   

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka